Dugoročni program razvoja mesne zajednice Banja Koviljača

U okviru svoje aktivnosti , MO SPS Banja Kovilača sačinio je dugoročni program razvoja MZ Banja Kovilača koji ovde predstavljamo , u  nešto skraćenom obliku .

U postavljanju i utvrđivanju programskih zadataka i aktivnosti MO za naredni period , pošlo se od realne procene ekonomskog stanja države , Grada Loznica i MZ Banja Koviljača i uticaja SPS kao političke partije .

Pre svega , posećamo da je  1995. godine Odlukom SO Loznica , obrazovani JP " Direkcija za upravljanje i razvoja Banje Koviljače " Banja Koviljača . Ovo preduzeće je preuzelo ingerencije JP " Grad " i JKP " Naš dom " iz Loznice koji su do tada iz različitih razloga zapostavili razvoj Banje Koviljače  .

 

Izuzetnom aktivnošću pre svega MO SPS Banja Koviljača koja je tada sa oko 600 registrovanih članova bila jedna od najvećih u OO SPS Loznica i mobilizacijom pre svega stručnih kadrova iz Banje Koviljače uspeli smo da se u Banji Koviljači formira pomenuto JP , a samim tim stvore i osnovni preduslovi za veći uticaj i promene izuzetno nepovoljnog stanja  u mestu . Zahvaljujući tada radikalnom izmenjenom odnosu prema Banji Koviljači postignuti su vidni i značajni pomaci na bolje .

  Stručna projekcija budućeg razvoja Banje Koviljače kao specifične urbane sredine , turističkog mesta sa prirodnim , istoriskim i kulturnim nasledjem i specifičnostima koje nisu idetične sa drugim naseljenim mestima i MZ u gradu Loznica , podrazumevaju stručnu analizu postojećeg stanja , a koja se poklapa vremenski sa izradom programa i nacrta novog GUP-a Banje Koviljače za period budućeg razvoja Banje Koviljače za narednih 20 god .  Ovo ima značajno uporište u elaboratu koji je usvojila Vlada republike Srbije koada je Mz Banja Koviljača u utvrdjenim granicama proglasila zvanično Banjom , kao i nagoveštaja i najave dobijanja statsusa Gradske opštine .MO SPS preko svojih najstručnijih kadrova mora uzeti aktivno učešće u izradi plana i programa novog GUP-a i time dati odlučujući doprinos u projekciji budućeg razvoja Banje Koviljače kao turističkog mesta sa statusom banje " A " kategorije sa internacionalnim karakterom . Navedenim će se MO SPS i SPS nametnuti kao nezaobilazni politički potencial , a samim tim i stvoriti političke pretpostavke za njeno jačanje u smislu prijema novih članova i planiranje svojih kadrova na odgovarajuća kadrovska mesta kao najsposbnijih , koji bi svojim radom , sposobnišću i poštenjem bili podsticaj da se u partiju učlane i drugi mladi kadrovi , pre svega visoko stručni .

S druge strane , stvorile bi se veće mogućnosti da se aktivnije učestvuje u zapošljavanju svojih stručnih  i sposobnih članova što bi opet bio podsticaj za veće učlanjenje u MO SPS .

MO SPS u narednom periodu mora aktivnije učestvovati u radu MZ Banja Koviljača preklo svojih najstručnijih i najsposobnijih kadrova , čime bi se obezbedio takođe veći uticaj na budući razvoj mesta . 

Posebnu pažnju treba posvetiti odnosu i radu sa mladima . Prema odredjenim saznanjima , dobijenim od nadležnih organa , Banja Koviljača je jedna od najugroženijih mesnih zajednica u gradu Loznica  , po pitanju alkohola i droge.U budućem planiranju aktivnosti rada MO SPS moraju se naći metode i načini aktivnog  učešća naših članova u edukaciju mladih i njihovom uključenju u rad omladinskih organizacija i sekcija ( muzička , sportska , akcijaška) . 

Potrebno je afirmisati ,podržati i pružiti svu potrebnu pomoć aktivnim sportskim kolektivimi i društvima koji okupljaju mlade na području mesta , jer se time stvaraju bolji predusovi za afirmaciju svojih kadrova , a i utiče se na operedeljenje biračkog tela .

MO SPS mora potencirati i svoje dosadašnje učešće i značaj u izgradnji sportske hale u Banji Koviljači i na sve načine zalagti se i zahtevati završetak sportske hale.

MO SPS u narednim godinama budući razvoj Banje Koviljače vidi kroz trahno operdeljenje da se ista bavi turizmom , za šta ima sva potrebna  prirodna svojstva , istoriske i kulturne potencijale .Banja Koviljača je 2002. godine i zvanično dobila status "Banje" od Vlade republike Srbije .Elaborat i pripreme za njeno priznavanje su uradjene od strane kadrova naše SPS koje takodje izvršila izmenu GUP-a Banje Koviljače i time stvorila preduslove da se povećaju smeštajni kapaciteti mesta kao bitan preduslov daljem razvoju turizma i mesta u celini . Za vreme socijalista je kroz prostorni plan Srbije , Banja Koviljača proglašena Banjom  1. A kategorije i ušla u 6 Banja u Srbiji .

Uz razvoj turizma u narednom periodu poseban akcenat je na razvoju njegovih pratećih kompatibilnih delatnosti ( ugostiteljstvo , uslužno zanatstvo , trgovina , narodna radinost ) . U napred navedenim delatnostima tražiti šansu za veću uposlenost nazaposlenih . Problemu nezaposlenosti posvetiti posebnu pažnju i tražiti i druge mogućnosti zapošljavanja kroz otvaranje malih i srednjih preduzeća , pre svega proizvodnih i uslužnih koji ne ugrožavaju osnovnu delatnost   - turizam , odnosno onih koji su ekološki čisti  ( mini pivare , sušare i sl.) . U novom GUP-u Banje Koviljače opredeliti lokacije za ovu namenu .

   U cilju realizacije osnovne delatnosti - bavljenja turizmom , potrebno je posebnu pažnju posvetit razrešenju problematike vezane za infrastrukturne i komunalne probleme , a sve u cilju zaštite životne sredine i podizanja kvaliteta života gradjana na viši nivo . Ulične mreže puteva u Banji Koviljači su nepravilne i nedovoljno funkcionalne , a što je posledica neplanskog širenja naselja

Nastaviti sa planom investicija JP " Direkcija "  na asvaltiranju ulica , ali i rešavanju svih drugih komunalnih infrastrukturnih problema .Ovde je potrebno ostvariti  što bolju saradnju JP "Direkcija" sa Mesnom zajednicom . 

Naša parija se izborila da se od ŽTP Srbije dobije izgradnja jednog nadvožnjaka za povezivanje Banje Koviljače sa zaobilaznim magistralnim putem , a sto je od izuzetne važnosti za rasterećenje regionalnog puta koji prolazi kroz Banju Koviljaču od teretnog saobraćaja , a posebno teškog teretnog saobraćaja koji smeta Banjskim gostima pre svega u hotelu "Standard" i privatnom smeštaju , ali ugrožava i bezbednost dece i gradjana. Povezivanjem ulice Maršala Tita sa zaobilaznim putem pored autobuske stanice ista bi se stavila u funkciju pa bi se autobuske linije izmestile na zaobilazni put , a strogi centar Banje sveo na šetališnu zonu .

Predlažemo da se izmesti teški teretni saobraćaj iz Banje Koviljače na zaobilazni put u Trbušnici , ulicom Republike srpske . 

U cilu povećanja turističke ponude potrebno je :

- uraditi projekat nove zelene piijace i iznaći investitora za njenu izgradnju na novoj lokaciji koja je odredjena usvojenim planom regulacije "Centar 1 i 2 " i zaobilaznice ,

-izgraditi otvorene i zatvorene bazene , 

-izgraditi teniske i druge sportske terene ,

-nastaviti sa izgradnjom i uredjenjem Žićine plaže sa mogućnošću izgradnje žičare sa Drine do Gučeva , 

-izgraditi biciklističke staze do Loznice i Tršića, 

-obezbediti turistički voz (po ugledu na Vrnjačku Banju),

-obezbediti novu lokaciju za gradsko groblje i uraditi kapelu na istom , 

-izgraditi gerontološki centar ,

-rekonstruisati niskonaponsku mrežu u delovima gde je ista dotrajala ,

-izgraditi novu kanalizacionu mrežu u naseljima gde sada ne posltoji,a naročito gde je sada izvedena u potoke ,

-rekonstruisati vodovodnu i kanalizacionu mrežu u delu gde ista sada dotrajala ,

-obezbediti ,tj. izgraditi , vodovodnu mrežu za normalno snabdevanje vodom u višim , brdovitim delovima Banje Koviljače ,

-izvršiti prosecanje novih ulica po planu JP "Direkcija"i iste staviti u funkciju ,

-izgraditi trim - stazu u parku iznad "Tri česme",

-trajno rešiti pitanje vode sa izvora "Ilidža" ,

-obezbediti bolje održavanje puta za do Gučeva ,

-tražiti da se izvrši kompletna rekonstrukcija glane ulice , od ulaza u Banju Koviljaču iz pravca Loznice , do izlaza iz Banje kod tzv. "Kozlučkog navoza" sa pratećom infrastrukturom ,

-inicirati prosecanje i izgradnju puta od Banje Koviljače do Trbušnice pored "Viskoze" , tzv. "starom prugom".     

 

 

Pretraga

logo.jpg

Opštinski odbori